احمد خرازی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ احمد خرازی
آرشیو وبلاگ
      سیستم کارنامه مدارس ابتدایی راهنمایی (این وبلاگ برای خدمت به همکارانی است که با برنامه سیستم نمرات مدارس کار می کنند.) » اشکال سناد :: ۱۳٩٦/٦/۱٢
» جهش در متوسطه اول :: ۱۳٩٦/٦/٩
» دانلود نگارش 10.8 ابتدایی :: ۱۳٩٦/٦/۸
» اطلاعیه 22 تیر 96 :: ۱۳٩٦/٤/٢۳
» برای ثبت نام سنجش و سناد عجله نکنید :: ۱۳٩٦/۳/۱۱
» دانلود نگارش 10.6 متوسطه اول :: ۱۳٩٦/٢/٢٥
» دانلود نگارش 10.4 ابتدایی :: ۱۳٩٦/٢/۱٧
» فرم ب برای درج در پرونده :: ۱۳٩٦/٢/٦
» #تحویل_پرونده :: ۱۳٩٦/۱/٢٩
» خطای نگارش ابتدایی :: ۱۳٩٦/۱/۱٤
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٦/۱/۳
» دانلود نگارش 10.4 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٤
» فعلا جدیدها را از سناد به دانا منتقل نکنید :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٢
» دانلود نگارش 10.2 متوسطه اول :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۳
» دانلود نگارش 10.1 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٢
» دانش آموزان جدید را فعلا به دانا انتقال ندهید :: ۱۳٩٥/۱۱/٥
» دانلود جلد دفتر آمار 95 تهران :: ۱۳٩٥/۱۱/٤
» آموزش شروع کار دبستانهای جدید 95 :: ۱۳٩٥/۱۱/٤
» مشکل سناد :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» فرم الف دستی یا تایپی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» کانال تلگرامی خرازی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» دانلود نگارش 10.1 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» دانلود نگارش 10 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» آموزش شروع سال 95 :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» دانلود نگارش 9.9 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۱٠/۱۳
» دانلود نگارش 10 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۱٠/٩
» دانلود نگارش 9.8 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۱٠/۸
» اشکال نگارش 9.8 :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» دانلود نگارش 9.8 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۱٠/٦
» دانلود نگارش 9.7 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» مشکل خروجی دفتر آمار :: ۱۳٩٥/۱٠/۳
» دانلود نگارش 9.7 متوسطه اول :: ۱۳٩٥/٩/٢٤
» رمز سناد به دانا :: ۱۳٩٥/٩/۱۸
» دانلود نگارش 9.6 ابتدایی :: ۱۳٩٥/٩/۱٤
» در انتظار نگارش ابتدایی :: ۱۳٩٥/٩/۱۳
» آموزش شروع سال جدید متوسطه 1 :: ۱۳٩٥/٩/٥
» معرفی معلمین و کارکنان :: ۱۳٩٥/۸/٢٥
» انتقال اشتباهی :: ۱۳٩٥/۸/٢٠
» صبر کنید :: ۱۳٩٥/۸/۱٩
» پاسخ آبان 95 :: ۱۳٩٥/۸/۱۸
» دفتر آمار سناد :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» امکان ثبت آدرس در سناد فراهم شده :: ۱۳٩٥/۸/۱٤
» دانلود نگارش 9.4 ابتدایی :: ۱۳٩٥/٧/۱٢
» ثبت جهشی در سناد 95 :: ۱۳٩٥/٧/۸
» ثبت اشتباه قبول و مردود در سناد :: ۱۳٩٥/٧/۸
» پاسخ به سوالات مهر 95 :: ۱۳٩٥/٧/٦
» سال جدید را شروع نکنید :: ۱۳٩٥/٦/٢٥
» دانلود نگارش 9.4 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/٦/۱٧
» ثبت نام تلفیقی در سناد جدید :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
» اصلاح دانلود نگارش 9.3 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/٦/٧
» فرم الف شهریور :: ۱۳٩٥/٦/٤
» تکمیل مشخصات اولیا :: ۱۳٩٥/٦/٢
» تکمیل مشخصات اتباع :: ۱۳٩٥/٥/٢۸
» آموزش کلاس بندی در سناد :: ۱۳٩٥/٥/٢٤
» دانلود نگارش 9.3 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/٥/٢۳
» نگارش 9.3 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/٥/٢٢
» آموزش ثبت نام جهشی برای ابتدایی :: ۱۳٩٥/٥/۱٧
» آزادسازی سناد :: ۱۳٩٥/٥/۱٤
» دانلود نگارش 9.2 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/٥/٥
» برنامه های ضروری سیستم معاون اجرایی :: ۱۳٩٥/٥/٤
» آموزش ثبت نام سناد :: ۱۳٩٥/٤/٢۸
» ثبت نام کتاب اول ابتدایی :: ۱۳٩٥/٤/٢٤
» آموزش حذف کدهای اضافی :: ۱۳٩٥/٤/٢٠
» خطای ارسال هدایت تحصیلی :: ۱۳٩٥/٤/٢٠
» هدایت تحصیلی 95 :: ۱۳٩٥/٤/۱۱
» دانلود نگارش 9.1 متوسطه 1 :: ۱۳٩٥/٤/۳
» دانلود نگارش 9 متوسطه 1 :: ۱۳٩٥/٤/۱
» دانلود نگارش 8.9 متوسطه 1 :: ۱۳٩٥/۳/۳۱
» دانلود نگارش 8.8 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۳/٢٧
» دانلود نگارش 8.7 متوسطه 1 :: ۱۳٩٥/۳/٢٠
» مشکل کارنامه ناتمام متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۳/۱٦
» دانلود نگارش 9.3 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۳/۱٢
» دانلود نگارش 8.6 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۳/۱٠
» دانلود نگارش 9.2 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۳/٤
» مهر و امضای مدیر زنده :: ۱۳٩٥/٢/٢۱
» چاپ فرم الف نوبت دوم :: ۱۳٩٥/٢/۱٦
» دانلود نگارش 8.5 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/٢/۱٢
» سوابق را دریافت نکنید :: ۱۳٩٥/٢/٩
» توصیه های امتحانات نوبت دوم :: ۱۳٩٥/۱/٢٧
» عضویت در گروه های تلگرام :: ۱۳٩٥/۱/٢٢
» تعویض هلپر بعد از نصب اولیه :: ۱۳٩٥/۱/۱٩
» دانلود نگارش 8.4 متوسطه 1 :: ۱۳٩٥/۱/۱٦
» توصیه های عیدانه :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» دانلود نگارش 8.3 متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» آموزش نصب برنامه توصیفی :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» آموزش گرفتن میانگین و نمودار با ماتریسی :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» آموزش نمودار میانگین و درصد ابتدایی :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» ابتدایی مشکل ناتمام در قرآن :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» دانلود نگارش 8.2 متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» کارنامه هشتم و نهم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» دانلود نگارش 9.1 ابتدایی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» دانلود نگارش 9 ابتدایی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» گروه مدیران تلگرام :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» دانلود نگارش 8.1 متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» خطا در نگارش :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» انتظار نگارش :: ۱۳٩٤/۱٠/٦
» سی دی ذخیره رجیسترها و دانا :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» دانلود نگارش 8 متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» انتظار نگارش متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/٩/٩
» عدم ارتباط با سایت آموزگار :: ۱۳٩٤/٩/٧
» پایه اول و ششم ابتدایی جهشی ندارد :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» مشکل انتقال دانش آموزان از سناد به دانا :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» دانلود نگارش 8.9 ابتدایی :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» انتظار نگارش ابتدایی :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» دانلود نگارش 7.9 متوسطه یک :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» مشکل نگارش 7.7 متوسطه یک صبر کنید :: ۱۳٩٤/۸/٥
» آموزش شروع سال متوسطه اول :: ۱۳٩٤/۸/٢
» اطلاعات سناد در اکسل برای بیمه :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» دانلود هلپر متوسطه 1 مهر 94 :: ۱۳٩٤/٧/٢۸
» آموزش شروع سال تحصیلی جدید ابتدایی :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» دانلود هلپر ابتدایی مهر 94 :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» دانلود نگارش 8.8 ابتدایی :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» مشکل شروع سال متوسطه یک :: ۱۳٩٤/٧/٢٠
» پاسخ به سوالات :: ۱۳٩٤/٧/۱٩
» دانلود نگارش 7.7 متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/٧/۱٧
» دانلود نگارش 8.7 ابتدایی :: ۱۳٩٤/٧/۱٧
» به گروه تلگرام اینجانب بپیوندید :: ۱۳٩٤/٧/٦
» سال جدید را شروع نکنید :: ۱۳٩٤/٧/٦
» چگونه مشخصات دانش آموز را در سناد اصلاح کنیم :: ۱۳٩٤/٧/٦
» چاپ دفتر آمار و روکش :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» دانلود هلپر ابتدایی شهریور 94 :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» دفتر آمار از سناد :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» پاسخ سوالات شهریور 94 :: ۱۳٩٤/٦/۱٩
» سال جدید شروع نشده :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» تبصره فارسی یا ریاضی :: ۱۳٩٤/٦/۱٧
» کارنامه مردود تک تجدیدی :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» دانلود نگارش 8.6 ابتدایی :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» دانلود نگارش 7.6 متوسطه یک :: ۱۳٩٤/٦/۸
» سال را نبندید :: ۱۳٩٤/٦/٥
» دانلود نگارش 14 متوسطه دوم :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» شرایط استفاده از تبصره در متوسطه اول :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» دانلود نگارش 7.5 متوسطه یک :: ۱۳٩٤/٥/۱۳
» جدول تخصیص نیرو :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» به روز آوری فایل مدارس :: ۱۳٩٤/٥/٤
» جنسیت اشتباه در سناد :: ۱۳٩٤/٤/٢۳
» دانلود نگارش 7.4 متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» سال را نبندید :: ۱۳٩٤/٤/٩
» ثبت تجدیدی سناد :: ۱۳٩٤/٤/٢
» دانلود نگارش 8.5 ابتدایی :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» انتقال دانش آموزان جا مانده از سناد به دانا :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» آموزش ثبت نام سناد :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» دانلود نگارش 7.3 متوسطه دوره اول :: ۱۳٩٤/۳/٧
» کد مدرسه ناشناخته :: ۱۳٩٤/۳/٤
» چاپ لیست ششم :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» زمان تحویل کارنامه ها :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» چاپ لیست های ابتدایی :: ۱۳٩٤/٢/۱٧
» دانلود نگارش 8.4 ابتدایی :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» ولادت حضرت علی (ع) و روز معلم :: ۱۳٩٤/٢/۱۱
» تشکیل گروه دوم واتس اپ :: ۱۳٩٤/٢/٧
» کار با سایت اسکول :: ۱۳٩٤/٢/٢
» روش کار با سایت اسکول :: ۱۳٩٤/٢/۱
» زمان چاپ لیست های ابتدایی :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» دانلود نگارش 7.2 :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» چگونه در وبلاگ سوال یا نظر بگذاریم :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» دانلود نگارش 8.2 ابتدایی :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» آیا لیستهای ابتدایی را دوباره چاپ و تکمیل کنیم؟ :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» مشکل نگارش ابتدایی :: ۱۳٩٤/۱/۱٥
» سال 94 مبارک :: ۱۳٩٤/۱/٩
» توصیه های ایمنی آخر سال :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» دانلود نگارش 7.1 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» نگارش 7.1 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۸
» انتظار نگارش :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» نحوه تغییر رمز :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» مشکل نمونه الف ششم :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» کارنامه ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» دانلود فونت فارسی ایکس پی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» نمونه الف را در چه قسمتی باید وارد کنیم :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» دانلود نگارش 7 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» دانلود نگارش 8.1 ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
» نگارش 8 ابتدایی ناقص است :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» دانلود نگارش 8 ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» اصلاح لیست ریاضی هشتم :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» دانلود نگارش 7.9 ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» دانلود تیم ویور :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» ساخت ماتریسی هشتم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» ورود نمرات ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» دانلود نگارش 7.8 ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» اخطار :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» چاپ لیست آموزگار ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» بی کلاسها :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» پاسخ به سوال های معاونین اجرایی :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» راهنمای دریافت نگارش آفلاین :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» راهنمای اصلاح دروس هشتم :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» روش قرار دادن عکس دانش آموز :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» اشکال در نگارش 7.7.1 :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» اخطار دروس هشتم :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» تعیین ساعت کار کادر اداری و دبیران :: ۱۳٩۳/٩/۱٥
» دانلود نگارش 7.7.1 ابتدایی :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» ساعات کار کادر اداری و دبیران :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» دانلود هلپر جدید ابتدایی :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» دانلود نگارش 7.7 ابتدایی :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» دانلود نگارش 6.9 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٩/٩
» منتظر نگارش راهنمایی :: ۱۳٩۳/٩/۸
» کارهای معاون اجرایی :: ۱۳٩۳/٩/٥
» انروید تهیه کردمکار های معاون اجرایی :: ۱۳٩۳/٩/٥
» دروس هشتم :: ۱۳٩۳/٩/۳
» دروس پایه هشتم :: ۱۳٩۳/٩/۱
» عجله نکنید :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» دانلود نگارش 6.8 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
» دانش آموز را حذف نکنید :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» فعلا هشتم را کلاس بندی نکنید :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» صبر کنید :: ۱۳٩۳/۸/۱٥
» تسلیت :: ۱۳٩۳/۸/٦
» دانلود نگارش 6.7 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۸/٦
» مشکل نگارش 6.7 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۸/٦
» نگارش 6.7 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۸/٥
» دانلود نگارش 7.6 ابتدایی :: ۱۳٩۳/۸/٤
» مخلص همه اقوام :: ۱۳٩۳/۸/۳
» دریافت تاییدیه :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» دریافت تاییدیه از سیستم متمرکز :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» دریافت تاییدیه از سیستم متمرکز :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» تغذیه :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» سال را چگونه شروع کنیم ؟ :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» پوزش :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» دانلود نگارش 6.6 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» نگارش 6.6 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٧/٧
» اخطار :: ۱۳٩۳/٧/٥
» آغاز سال 93-94 :: ۱۳٩۳/٧/۱
» کارنامه ناتمام ممنوع :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» کارنامه ناتمام ممنوع :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» دسته بندی :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» سال رانبندید :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» جهشی در سناد :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» ثبت نام اتباع :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» دانلود نگارش 7.5 ابتدایی :: ۱۳٩۳/٦/٩
» ثبت نمرات جهشی :: ۱۳٩۳/٦/٦
» ورود نمرات تجدیدی :: ۱۳٩۳/٦/٤
» دانلود نگارش 6.5 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٦/٢
» اشکال سناد :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
» واتس اپ :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» بکفا :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» دانلود نگارش 6.4 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» انتظار نگارش :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» عید فطر 93 :: ۱۳٩۳/٥/٥
» سناد :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» خطای سیستم 32 :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» کلاس بندی سناد :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» ولادت امام حسن (ع) :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» مشکل کلاس بندی اولی ها :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» قبول اشتباهی در سناد :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» دانلود نگارش 6.2 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» ثبت ترک تجصیل :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» تبریک ماه رمضان :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» تبریک ماه مبارک :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» تکماده راهنمایی :: ۱۳٩۳/٤/٧
» نگارش 6.1 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٤/۳
» دانلود نگارش 6.0 :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» دانلود نگارش 4.5.1 استثنایی :: ۱۳٩۳/۳/٧
» مبعث :: ۱۳٩۳/۳/٥
» کد خطای 25 :: ۱۳٩۳/۳/٤
» دانلود نگارش 5.9 راهنمایی و 7.4.1 ابتدایی :: ۱۳٩۳/۳/٤
» نگارش 7.4.1 :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» نگارش 5.9 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» توصیه نامه :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» نگارش راهنمایی5.8 :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» اشکال نگارش 7.3 و 7.4 :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» دانلود نگارش 7.4 و 5.7 :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» وضعیت دانش آموزان انتقالی در لیست دبیر :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» روز معلم :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» نگارشهای جدید :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» عدم حذف دانش آموزان انتقالی :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
» پاسخ :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» ارسال مختلط :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» مشکل دریافت سوابق با نگارش 5.6 :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» دانش آموزان بی کلاس :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» دانلود هلپر متوسطه 12 12 92 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» دانلود نگارش 7.3 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» مشکل دریافت نگارش :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» نگارش 5.6 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» نگارش 11.4 متوسطه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» دانلود نگارش 5.5 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» نگارش 5.5 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» علامت ( / ) یا ( . ) :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» عذرخواهی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» سوابق دانش آموز با چند کد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» دانلود نگارش 5.4 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» ثبت سوابق :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» انتظار نگارش راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» اشکال دریافت سی دی انتقال :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» دانلود نگارش 7.2 ابتذایی :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» سوابق دانش آموز انتقالی :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» اخطار :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» چهار درس بی پایانی :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» دانلود هلپر توصیفی استثنایی :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» دانلود نگارش 4.3 توصیفی استثنایی :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» محدود کردن دسترسی به برنامه :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» دانلود نگارش 7.1 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» دانلود نگارش 5.2 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» اشتباه انتقال همه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» راهنمای جایگزین کردن هلپر جدید :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» دانلود نگارش 5.1 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» نگارش 5.1 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» پایان مهلت ارسال :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» پایان مهلت ارسال :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» تنظیم تاریخ سیستم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» نمرات دروس راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» تغییر سال در ابتدایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» مشکلات نگارشهای جدید قسمت دوم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» دانلود هلپر ابتدایی دی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» معرفی کادر اداری :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» راهنمای نصب نگارش :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» مشکلات نگارشهای جدید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» دانلود نگارش 5 راهنمایی و 11.3 متوسطه :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» دانلود نگارش 7 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» نگارش 7 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» کوچک کردن حجم عکسها :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» چاپ لیست :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» اسفندیار چهاربند :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» عکس کارنامه :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» اول یا هفتم :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» لیست آموزگار ابتدایی :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» نصب آفلاین نگارش :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» کدهایی که در هلپر نیست :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» دانلود نگارش 11.1 متوسطه :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» دانلود 4.9.5 زیپ شده :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» هلپر ابتدایی آذر 92 :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» هشدار :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» دانلود نگارشهای جدید آذر 92 :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» هشدار :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» پاسخ آذر :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» راهنمای انتقال سوابق از یک مدرسه به مدرسه دیگر :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» نگارشهای جدید :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» نگارش 4.9.4 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» نگارش 4 ابتدایی استثنایی :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» سوابق ناقص :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» نگارش 6.8 ابتدایی :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» منتظر نگارش :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» دانیال نسب (نوه من) :: ۱۳٩٢/٩/۸
» مشکل باز نشدن برنامه راهنمایی :: ۱۳٩٢/٩/۸
» مشکل آیتمهای توصیفی :: ۱۳٩٢/٩/٥
» پاسخ به سوالات :: ۱۳٩٢/٩/٤
» هشدار :: ۱۳٩٢/٩/٢
» راهنمای ایجاد پایه هفتم در دانا :: ۱۳٩٢/٩/۱
» دو کده :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» پاسخ به پرسشها آبان 92 :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» یا حسین سلام بر تو :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» دانلود نگارش 6.7 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۸/٩
» دانلود نگارش 3.9 توصیفی استثنایی :: ۱۳٩٢/۸/۸
» دانلود نگارش 11 متوسطه :: ۱۳٩٢/۸/۸
» هلپر راهنمایی 2.5 پایه هفتم :: ۱۳٩٢/۸/٧
» پاسخ به سوالات آبان :: ۱۳٩٢/۸/٧
» پاسخ به سوالات مهرماه :: ۱۳٩٢/۸/٧
» برنامه دانای هفتم :: ۱۳٩٢/۸/٥
» پوزش :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» تغذیه پایه هفتم از سناد :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» اشکال در تغذیه از سناد :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» دانلود نگارش 10.8 متوسطه :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» دانش آموزان دو کده :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» مشکل نگارش 4.8 :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» مشکلات نگارش راهنمایی 4.8 :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» شروع سال 92 :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» دانلود نگارش 4.8 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» حد اکثر سن ثبت نام :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» حد اکثر سن ثبت نام :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» نگارش 4.8 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» نگارش 10.7 متوسطه :: ۱۳٩٢/٧/۱
» سال تحصیلی جدید مبارک :: ۱۳٩٢/٧/۱
» پایه دوم مردودی :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» مردودی های دوم راهنمایی در پایه هفتم ثبت نام می شوند :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» نبستن سال 91 :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» راهنمای نصب نگارش آفلاین :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» نگارش 10.6 متوسطه :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» آموزش مجدد قرآن :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» اخطار :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» نگارش 3.8 توصیفی استثنایی :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» اخطار :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» راهنمای نصب فایل نگارش دانلود شده :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» خروجی سناد :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» نمره توصیفی غایبین شهریور :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» مدارس با کد جدید :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» راهنمای ثبت نمرات جهشی :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» تجدیدی قرآن توصیفی :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» دانلود نگارش 6.6 ابتدایی :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» دانلود نگارش 4.7 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٦/۳
» بستن سال :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» حجاب :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» نگارش 4.7 :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» تاریخ تولد پدر :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» برای صحافی دفاتر عجله نکنید :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» عبادات شما مقبول :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» ولادت امام حسن(ع) :: ۱۳٩٢/٥/۱
» وبلاگ یا جامعه مجازی :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» وبلاگ یا جامعه مجازی :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» مینوفن :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» گواهی ششم :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» سناد و صغر سن :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» با وضعیت اخرین ثبت نام همخوانی ندارد :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ثبت دروس تک ماده :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ثبت نام اتباع92 :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» نگارش 10.4 متوسطه :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» خطای جنسیت نامعتبر :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» نگارش 4.6 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» نگارش 3.6 استثنایی :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» نگارش 3.6 استثنایی :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ماده 14 :: ۱۳٩٢/٤/۸
» نگارش 4.6 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٤/٧
» چاپ ناقص :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» نگارش 3.5 ابتدایی استثنایی :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» نگارش 6.5 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» نمره صفر توصیه نامه :: ۱۳٩٢/۳/٢٤
» نمره متوفی :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» کارنامه نوبت اول مدرسه قبلی :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» نمره ادبیات :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» اشکال نگارش 6.4 :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» امضای ولی در دفتر رسید الزامی است :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» مدارک پرونده :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» مدارک پرونده :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» انتقالی :: ۱۳٩٢/۳/٧
» نمره 97 :: ۱۳٩٢/۳/٥
» ولادت علی (ع) :: ۱۳٩٢/۳/۳
» نمرات راهنمایی را بدون ضریب و بدون میانگین وارد کنید :: ۱۳٩٢/۳/۳
» ورود نمرات بدون ضریب :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» خطای هدایت تحصیلی :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» راهنمای به روز کردن نگارش به صورت آفلاین :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» نگارش 4.5 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» چهار درس :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» لیست ادبیات ششم :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» نگارش 6.4 ابتدایی :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» نگارش 6.4 توصیفی :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» غایب یا ترک تحصیل :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» تبریک ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن و هفته معلم :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» نگارش 10.3 متوسطه :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» نگارش 10.2 متوسطه :: ۱۳٩٢/٢/٧
» دانلود نگارش 6.3 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» شهادت حضرت زهرا :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» نگارش 4.4 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» در انتظار نگارش :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» نگارش 10.1 متوسطه :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» شروع سال 92 :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» دانلود برنامه تخلیه تمپ :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» راهنمای نصب برنامه راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» نگارش 3.3 استثنایی :: ۱۳٩٢/۱/٢
» تبریک 92 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» برنامه های لازم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» آدرس ها در سناد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» ایراد چاپ کارنامه راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» راهنمای انتقال از سناد به دانا :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» 4 درس :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» نگارش 4.3 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» 4درس :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» انتظار نگارش :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» اخطار جدی :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» مشکل نگارش 6.3 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» نگارش 6.3 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» چاپ ناقص تربیتی :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» فرمول درصد قبولی :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» نگارش 3.2 استثنایی :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» دانلود نگارش 10 متوسطه :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» ذخیره اطلاعات :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» ابطال ثبت نام :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» دانلود نگارش 311 استثنایی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» ارسال بقیه اطلاعات :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» عبدالله یا عبداله :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» آ یا ا :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» لیست قرآن و انضباط :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» نگارش 6.2 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» هلپر 2.4 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» هلپر 2.4 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» سپاس :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» مشکل ارسال اینترنتی راهنمایی با 42 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» اخطار لیست انضباط :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» ورود نمرات نامهای خانوادگی یکسان :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» دانلود آموزش توصیفی :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» نگارش 4.2 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» نمرات ترک تحصیل :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» نگارش 6.1 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» ورود نمرات :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» نگارش 9.9.1 متوسطه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» نمره مستمر و پایانی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» نقص لیست قرآن :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» ارسال سی دی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» اسکن عکس برنامه مدرسه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» انتقال دانش آموز :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» حذف دانش آموزان اضافی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» کارنامه نیمسال :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» ریکاوری :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» کد افاغنه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» دانلود نگارش 9.9 متوسطه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» دانلود هلپر 45 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» نگارش 99 متوسطه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» ترک تحصیل :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» عکس افاغنه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» تذکرات مهم :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» تذکرات مهم :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» اصلاح حروف :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» اصلاح آدرس :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» سی دی انتقال :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» دفتر آمار :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» لیست نمرات میانگین :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» فناوری :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» ایکس پی یا سون :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» سی کلینر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» فرم تطبیق مشخصات سجلی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» جمع نمرات مستمر و پایانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» دانلود نگارش 41 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» نگارش 41 :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» معرفی کادر :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» مشکل حرف ی در متوسطه :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» انتظار نگارش :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» دفتردار یا معاون :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» درس قرآن :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» تخلیه تمپ :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» عدم ارسال ذخیره :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» دانلود نگارش 4 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» دانلود نگارش 6 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» راهنمای ثبت نام سناد :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» بازیابی :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» سناد دات آی آر :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» آل فایل :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» ششم نمره ای :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» فایل سناد :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» باز کردن 91 :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» هلپر ابتدایی :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» دانلود نگارش 59 :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» نگارش 59 ابتدایی :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» نگارش 97 متوسطه :: ۱۳٩۱/٩/٧
» نگارش 39 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٩/٧
» تغذیه با کد 1000 :: ۱۳٩۱/٩/٧
» سخن امام حسین :: ۱۳٩۱/٩/۱
» نمونه رجیستر :: ۱۳٩۱/٩/۱
» نگارش 96 متوسطه :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» پایگاه پیش :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» پیش نیاز :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» بستن ضمن سال :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» اطلاعیه سناد :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» طریقه بستن سال :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» دوستان شوشتر :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» نصب برنامه :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» با شرح :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» دانلود نگارش 38 :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» کدهای جدید :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» نگارش 38 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» سی دی ذخیره :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» تصویر زمینه با تقویم آبان :: ۱۳٩۱/۸/۸
» افغانی سناد :: ۱۳٩۱/۸/۸
» نگارش 581 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۸/٧
» انتقال از یک مدرسه به همان مدرسه :: ۱۳٩۱/۸/٦
» ارسال سال جدید :: ۱۳٩۱/۸/٥
» نمره ای ابتدایی :: ۱۳٩۱/۸/٢
» نگارش 58 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۸/۱
» نمره ای یا توصیفی :: ۱۳٩۱/۸/۱
» اشکال انسداد راهنمایی :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» نگارش هلپر :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» ثبت نام سناد بسته است :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» تغییر سوابق :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» پیغام سال بسته شده :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» دانیال نسب خرازی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» دانلود نگارش 37 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» تایید ثبت احوال :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» نامرتب بودن دفتر امتحانات :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» نگارش 37 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» چه اسنادی را باید صحافی کنیم :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» نگارش 37 می آید :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» فعال نبودن مشخصات فردی :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» نقص نمره انضباط :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» پاسخ 910713 :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» دریافت مشخصات دانش اموزان از سناد :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» نگارش 57 ابتدایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» چاپ دفتر آمار سال جدید دوره راهنمایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» چاپ لیست دبیر دوره راهنمایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» چاپ دفتر امتحانات دوره راهنمایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» چاپ لیست آموزگار دوره ابتدایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» چاپ دفتر امتحانات دوره ابتدایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» نمرات جهشی :: ۱۳٩۱/٧/٧
» نگارش 95 متوسطه :: ۱۳٩۱/٧/٦
» آدرس جدید وبلاگ توصیفی16 :: ۱۳٩۱/٧/٥
» امکان ثبت نمره مهر ماه :: ۱۳٩۱/٧/٤
» تاریخ سیستم :: ۱۳٩۱/٧/۳
» روکش دفتر امتحانات :: ۱۳٩۱/٧/٢
» اندوهت را به برگها بسپار :: ۱۳٩۱/٧/٢
» خطر حذف ذخیره ها :: ۱۳٩۱/٧/٢
» شماره تلفن دفتر آمار :: ۱۳٩۱/٧/٢
» جای تمبر دفتر امتحانات :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» تبریک آغاز سال تحصیلی :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» آموزشگاه استثنایی شمیم شهرستان آبادان :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» خطاها مربوط به سال های گذشته :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» عکس های سفر :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» قبل از بستن سال :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» پاسخ 627 :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» راهنمای بستن سال :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» نگارش 56 ابتدایی :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» ارائه هدایت تحصیلی :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» نگارش 36 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» پوزش :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» کد پرسنلی :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» کلاس بندی سناد :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» کانفیگسیس :: ۱۳٩۱/٦/٩
» ورود نمرات مرداد :: ۱۳٩۱/٦/٧
» دانلود نگارش 93 55 352 :: ۱۳٩۱/٦/۳
» عید فطر :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» نگارش 93 متوسطه :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» ثبت نام اتباع خارجی در سناد :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» 09125270415 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» نگارش 35 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» احیا :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» ولادت امام حسن :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» انتقال اطلاعات :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» حضوری و غیر حضوری :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» لینک نگارش 34 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» نگارش 55 ابتدایی :: ۱۳٩۱/٥/٩
» تجدیدی اول ودوم :: ۱۳٩۱/٥/٩
» هلپر سالم :: ۱۳٩۱/٥/۸
» ترک تحصیل :: ۱۳٩۱/٥/٧
» جمع نمرات :: ۱۳٩۱/٥/٧
» حذف تبصره 14 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» لیست دبیر متوسطه :: ۱۳٩۱/٥/٦
» نگارش 34 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٥/٥
» نگارش 54 ابتایی :: ۱۳٩۱/٥/٥
» نگارش 92 متوسطه :: ۱۳٩۱/٥/٥
» سناد تحویل پرونده :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» دانلود هلپر مدارس :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» تخلیه پوشه تمپ :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» حذف پایگاه قبلی :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» هلپر راهنمایی و متوسطه :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» مدرسه ناشناخته :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» اتخاب واحد :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» لینگ نگارشها :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» اصلاح سوابق :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» سی دی ذخیره :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» میلاد مهدی :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» فارسی شدن اعداد :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» تبدیل سوابق داس :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» متفرقه پنجم :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» آموزش برنامه :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» نگارش 331 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» بسته شدن برنامه :: ۱۳٩۱/٤/٩
» ثبت نام قبولی :: ۱۳٩۱/٤/٧
» آخرین نگارش های مقاطع :: ۱۳٩۱/٤/٤
» اصلاحیه هدایت تحصیلی :: ۱۳٩۱/٤/٤
» نگارش 91 دبیرستان :: ۱۳٩۱/٤/٤
» نگارش 52 ابتدایی :: ۱۳٩۱/٤/٤
» متن تصویر :: ۱۳٩۱/٤/٤
» ثبت نام قبولی :: ۱۳٩۱/٤/۳
» یکسان بودن شماره ملی :: ۱۳٩۱/٤/۳
» انتقال گروهی :: ۱۳٩۱/٤/۳
» سوابق انتقال آمده :: ۱۳٩۱/٤/٢
» فرم (ب) :: ۱۳٩۱/٤/٢
» مشکل توصیه نامه :: ۱۳٩۱/٤/۱
» قطعی تلفن :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» مشکل فونت :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» رئیس و کارشناس سنجش :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» فرمول محاسبه سالانه :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» نگارش 32 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» ثبت نام میان پایه :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» نگارش 511 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» معاف ورزش :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» چاپ کارنامه :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» بازگرداندن نگارش :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» ولادت علی (ع) :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» ۱۳٩۱/۳/۱۳ :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» معاون اجرایی :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» تکماده :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» نگارش 5 و 311 :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» سریال شناسنامه :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» ثبت نام سناد :: ۱۳٩۱/۳/٧
» کارت ملی پدرو مادر :: ۱۳٩۱/۳/٥
» تذکر 910302 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» نگارش 3 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۳/٢
» ترک تحصیل سناد :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» دفترامتحانات :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» نگارش89 :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» لیست های اشتباه :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» تعداد بکاپ :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» بکاپ :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» روز مادر :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» پیام خطا :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» صحافی دفاتر :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» نگارش 88 :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» تک ماده :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» رفع خطای25 :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» خطای29 :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» خطای25 :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» نگارش28 :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» شرکت پژوهش :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» نگارش87 :: ۱۳٩۱/٢/٤
» دفتر اندیکاتور :: ۱۳٩۱/٢/٢
» ساخت وبلاگ :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» پاسخ910129 :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» نگارش86 :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» سریال شناسنامه :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» نگارش270 :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» پدرم910122 :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» پاسخ34 :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» ویروس :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» پاسخ 910115 :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» کد ناشناخته :: ۱۳٩۱/۱/۸
» نگارش 48 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۱/٥
» نوروز مبارک :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» ذخیره یا ارسال :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» هـاردهای اکستـرنـال :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» نگارش84 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» داستان :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» تذکر :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» نود32 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» نگارش 83 دبیرستان :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» دریافت :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» ارسال نتایج :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» نگارش 47 :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» مدرسه ناشناخته :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» کمبود :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» موبایل :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» همکاران ابتدایی :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» نگارش راهنمایی 244 :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» انتظار :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» نگارش 241 راهنمایی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» نگارش دانا :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» نگارش ابتدایی 45 :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» رحلت پیامبر :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» انتظار :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٢ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» نگارش چهارم و پنجم :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» برگشت اطلاعات :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» ۱۳٩٠/٩/۱۳ :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» نگارش دبیرستان :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» کمبود فضا :: ۱۳٩٠/٩/٦
» نگارش 44 :: ۱۳٩٠/٩/٤
» ذخیره :: ۱۳٩٠/٩/٤
» نصب توصیفی :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» ذخیره :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» تعویض ویندوز :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» اشکال ذخیره سازی :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» نگارش 43 :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» جواب :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» نگارش 42 :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» نگارش42 :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» ۱۳٩٠/٧/٢٧ :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» هلپر :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» نگارش جدید :: ۱۳٩٠/٧/۸
» شروع سال 90-91 :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» تبریک عید فطر :: ۱۳٩٠/٦/٤
» رمضان :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» ولادت امام عصر :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» اشکال :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» علی(ع) :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» نگارش جدید :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» معلم :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» پشتیبان :: ۱۳٩٠/٢/٧
» پااسخ :: ۱۳٩٠/٢/٧
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» نوروز :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» عید :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» پاسخ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» دهه فجر :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» پاسخ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» ارسال اطلاعات :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» ارسال اطلاعات :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» ناتمام :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» آغاز ماه :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» تذکر :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» پاسخ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» پاسخ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» تذکر مهم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» اشکال :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» کارهای زیبا :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» نگارش6/3 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» نگارش 3.5 :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» معرفی :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
مطالب اخیر دانلود نگارش 10.17 متوسطه اول عملیات شروع سال 97-96 دانلود نگارش 11 ابتدایی اشکال سناد جهش در متوسطه اول دانلود نگارش 10.8 ابتدایی دانلود نگارش 10.12 متوسطه 1 دانلود نگارش 10.10 متوسطه 1 دانلود نگارش 10.7 ابتدایی اطلاعیه 22 تیر 96
کلمات کلیدی وبلاگ 09125270415 (۳) 36 (۱) 42 (۱) 43 (۱) 47 راهنمایی (۱) 4درس (٢) 8شهریور (۱) آ یا ا (۱) آخرین نگارش های مقاطع (۱) آدرس جدید (۱) آدرس ها در سناد (۱) آغاز سال 93-94 (۱) آغازماه (۱) آل فایل (۱) آموزش برنامه (۱) آموزش ثبت نام سناد (۱) آموزش مجدد قرآن (۱) ابتدایی استثنایی (۱) ابطال ثبت نام (۱) ابوذر (۱) اتخاب واحد (۱) احیا (۱) اخطار (۳) اخطار بستن سال (۱) اخطار جدی (۳) اخطار دروس هشتم (۱) اخطار لیست انضباط (۱) ارائه هدایت تحصیلی (۱) ارسال (٢) ارسال بقیه اطلاعات (۱) ارسال سال جدید (۱) ارسال سی دی (۱) ارسال مختلط (۱) ارسال نتایج (۱) استفاده از تبصره (۱) اسفندیار چهاربند (۱) اسکن عکس برنامه مدرسه (۱) اشتباه انتقال همه (۱) اشکال (٢) اشکال در تغذیه از سناد (٢) اشکال در نگارش 771 (۱) اشکال دریافت سی دی انتقال (۱) اشکال سناد (٢) اشکال نگارش 64 (۱) اشکال نگارش 73 و 74 (۱) اصلاح آدرس (۱) اصلاح حروف (۱) اصلاح سوابق (۱) اصلاح لیست ریاضی هشتم (۱) اصلاحیه هدایت تحصیلی (۱) اطلاعیه 22 تیر (۱) اطلاعیه سناد (۱) افغانی سناد (۱) امضای معاون اجرایی (۱) انتظار (٢) انتظار نگارش (٢) انتظار نگارش راهنمایی (۱) انتقال (٢) انتقال اطلاعات (۱) انتقال دانش آموز (۱) انتقال دانش آموزان از سناد به دانا (۱) انتقال گروهی (۱) انسداد (۱) انلود نگارش 7 ابتدایی (۱) ایراد چاپ کارنامه راهنمایی (۱) ایکس پی یا سون (۱) با شرح (۱) باز گرداندن نگارش (۱) باز کردن 91 (۱) بازگشت نگارش (۱) بازیابی (۱) برگشت اطلاعات (۱) برنامه تخلیه تمپ (۱) برنامه دانای هفتم (۱) برنامه های لازم (۱) بستن سال (٢) بسته شدن برنامه (۱) به روز آوری فایل مدارس (۱) بکاپ (۱) بکفا (۱) بی کلاس (۱) پاسخ (۱٢) پاسخ 627 (۱) پاسخ 910713 (۱) پاسخ به سوال های معاونین اجرایی (۱) پاسخ به سوالات آبان (۱) پاسخ به سوالات آذر (٢) پاسخ به سوالات مهرماه (۱) پاسخ سوالات شهریور 94 (۱) پاسخ34 (۱) پاسخ910115 (۱) پاسخ910129 (۱) پایان انتظار (۱) پایگاه پیش (۱) پدرم910122 (۱) پوزش (۳) پیام خطا (۱) پیش نیاز (۱) پیغام سال بسته شده (۱) تاریخ 29 (۱) تاریخ تولد پدر (۱) تاریخ سیستم (۱) تایید ثبت احوال (۱) تبدیل سوابق داس (۱) تبریک (۱) تبریک 92 (۱) تبریک ماه رمضان (۱) تبریک ولادت حضرت زهرا (۱) تبصره فارسی یا ریاضی (۱) تجدیدی اول ودوم (۱) تجدیدی قرآن توصیفی (۱) تحویل پرونده (۱) تخلیه پوشه تمپ (۱) تخلیه تمپ (۱) تذکر (۳) تذکر 910302 (۱) تذکرات مهم (۱) ترک تحصیل (۱) ترک تحصیل سناد (۱) ترک تحصیل یا (۱) تسلیت (۱) تشکیل گروه دوم واتس اپ (۱) تعداد بکاپ (۱) تعویض ویندوز (۱) تغذیه پایه هفتم از سناد (۱) تغییر سال در ابتدایی (۱) تغییر سوابق (۱) تنظیم تاریخ سیستم (۱) توصیفی (۱) توصیه نامه (۱) توصیه های ایمنی آخر سال (۱) تک ماده (۱) تکماده (۱) تکماده راهنمایی (۱) ثبت تجدیدی سناد (۱) ثبت ترک تجصیل (۱) ثبت دروس تک ماده (۱) ثبت سوابق (۱) ثبت نام اتباع (۱) ثبت نام اتباع خارجی (۱) ثبت نام اتباع92 (۱) ثبت نام سناد (٢) ثبت نام قبولی (٢) ثبت نام میان پایه (۱) ثبت نمرات جهشی (۱) جای تمبر (۱) جدول تخصیص نیرو (۱) جمع نمرات (۱) جمع نمرات مستمر و پایانی (۱) جنسیت اشتباه در سناد (۱) جهش در متوسطه اول (۱) جهشی در سناد (۱) جواب (۱) چاپ دفتر آمار سال جدید دوره راهنمایی (۱) چاپ دفتر امتحانات دوره ابتدایی (۱) چاپ دفتر امتحانات دوره راهنمایی (۱) چاپ لیست آموزگار ابتدایی (۱) چاپ لیست آموزگار دوره ابتدایی (۳) چاپ لیست دبیر دوره راهنمایی (۱) چاپ لیست ششم (۱) چاپ لیست های ابتدایی (۱) چاپ مجدد لیستهای ابتدایی (۱) چاپ ناقص (۱) چاپ ناقص تربیتی (۱) چاپ کارنامه (۱) چگونه در وبلاگ سوال یا نظر بگذاریم (۱) چه اسنادی را باید صحافی کنیم (۱) چهار درس (۱) چهار درس بی پایانی (۱) حجاب (۱) حد اکثر سن ثبت نام (۱) حذف پایگاه قبلی (۱) حذف تبصره 14 (۱) حذف دانش آموزان اضافی (۱) حضوری و غیر حضوری (۱) خروجی سناد (۱) خطای جنسیت نامعتبر (۱) خطای سال گذشته (۱) خطای سیستم 32 (۱) خطای هدایت تحصیلی (۱) خطای25 (۱) خطر حذف ذخیره ها (۱) داستان (۱) دانش آموز را حذف نکنید (۱) دانش آموزان بی کلاس (۱) دانش آموزان دو کده (٢) دانلود 495 زیپ (۱) دانلود آموزش توصیفی (۱) دانلود تیم ویور (۱) دانلود فونت فارسی ایکس پی (۱) دانلود نگارش (۱) دانلود نگارش 65 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 10 متوسطه (۱) دانلود نگارش 1010 متوسطه 1 (۱) دانلود نگارش 1012 متوسطه 1 (۱) دانلود نگارش 1017 متوسطه اول (۱) دانلود نگارش 107 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 108 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 10متوسطه (۱) دانلود نگارش 11 (۱) دانلود نگارش 11 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 111 (۱) دانلود نگارش 113 متوسطه (۱) دانلود نگارش 14 متوسطه دوم (۱) دانلود نگارش 311 استثنایی (۱) دانلود نگارش 39 توصیفی استثنایی (۱) دانلود نگارش 4 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 41 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 43 توصیفی استثنایی (۱) دانلود نگارش 451 استثنایی (۱) دانلود نگارش 48 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 5 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 51 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 52 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 54 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 55 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 59 (۱) دانلود نگارش 59 راهنمایی و 741 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 6 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 60 (۱) دانلود نگارش 62 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 64 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 66 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 67 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 67 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 68 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 7 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 71 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 71 راهنمایی (۱) دانلود نگارش 72 (۱) دانلود نگارش 72 ابتذایی (۱) دانلود نگارش 73 (۱) دانلود نگارش 73 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 74 متوسطه (۱) دانلود نگارش 74 و 57 (۱) دانلود نگارش 75 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 75 متوسطه یک (۱) دانلود نگارش 76 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 76 متوسطه یک (۱) دانلود نگارش 77 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 771 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 78 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 79 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 8 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 81 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 82 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 84 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 85 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 86 ابتدایی (۱) دانلود نگارش 93 (۱) دانلود نگارش 99 متوسطه (۱) دانلود نگارشهای جدید آذر 92 (۱) دانلود هلپر 45 ابتدایی (۱) دانلود هلپر توصیفی استثنایی (۱) دانلود هلپر جدید ابتدایی (۱) دانلود هلپر متوسطه 12 12 92 (۱) دانلود هلپر مدارس (۱) دانیال نسب (۱) دانیال نسب خرازی (۱) در انتظار نگارش (٢) درس قرآن (۱) دروس پایه هشتم (۱) دروس هشتم (۱) دریافت (۱) دریافت تاییدیه (۱) دریافت تاییدیه از سیستم متمرکز (۱) دریافت مشخصات دانش اموزان از سناد (۱) دریافت نگارش آفلاین (۱) دسته بندی (۱) دعا (۱) دفتر آمار (۱) دفتر آمار از سناد (۱) دفتر اندیکاتور (۱) دفتر دار یا معاون (۱) دفترامتحانات (۱) دوستان شوشتر (۱) ذخیره (۳) ذخیره اطلاعات (۱) ذخیره یا ارسال (۱) رئیس و کارشناس سنجش (۱) راهنمای اصلاح دروس هشتم (۱) راهنمای انتقال از سناد به دانا (۱) راهنمای انتقال سوابق (۱) راهنمای ایجاد پایه هفتم در دانا (۱) راهنمای بستن سال (۱) راهنمای ثبت نام سناد (۱) راهنمای ثبت نمرات جهشی (۱) راهنمای جایگزین کردن هلپر جدید (۱) راهنمای نصب برنامه راهنمایی (۱) راهنمای نصب نگارش (٢) رحلت پیامبر (۱) رفع اشکال (۱) رفع خطای25 (۱) رمضان (۱) روز پدر (۱) روز مادر (۱) روز معلم (٢) روش قرار دادن عکس (۱) روکش دفتر امتحانات (۱) ریکاوری (۱) زمان تحویل کارنامه ها (۱) زمان چاپ لیست های ابتدایی (۱) ساخت ماتریسی هشتم (۱) ساخت وبلاگ (۱) ساعات کار کادر اداری و دبیران (۱) سال (۱) سال 93 مبارک (۱) سال تحصیلی جدید (۱) سال جدید (۱) سال جدید شروع نشده (۱) سال را چگونه شروع کنیم (۱) سال را نبندید (۳) سال نو مبارک (۱) سپاس (۱) سخن امام حسین (۱) سریال شناسنامه (٢) سناد (۱) سناد دات آی آر (۱) سناد و صغر سن (۱) سوابق انتقال آمده (۱) سوابق دانش آموز انتقالی (۱) سوابق دانش آموز با چند کد (۱) سوابق ناقص (۱) سوال (٢) سی دی انتقال (۱) سی دی ذخیره (٢) سی کلینر (۱) شروع سال 92 (٢) شرکت پژوهش (۱) ششم نمره ای (۱) شماره تلفن (۱) شهادت حضرت زهرا (٢) صبر کنید (۱) صحافی دفاتر (٢) عبدالله یا عبداله (۱) عدم ارسال ذخیره (۱) عدم حذف دانش آموزان انتقالی (۱) عذرخواهی (۱) عطیه (۱) علامت ( / ) یا ( ) (۱) عملیات شروع سال 97-96 (۱) عکس افاغنه (۱) عکس های سفر (۱) عکس کارنامه (۱) عید فطر (۱) عید فطر 91 (۱) عید فطر 93 (۱) عید مبارک (۱) غایب یا ترک تحصیل (۱) فارسی (۱) فارسی شدن اعداد (۱) فایل سناد (۱) فایل نگارش دانلود شده (۱) فرم (ب) (۱) فرم تطبیق مشخصات سجلی (۱) فرمول درصد قبولی (۱) فرمول محاسبه سالانه (۱) فعال نبودن (۱) فعلا هشتم را کلاس بندی نکنید (۱) فناوری (۱) قبل از بستن سال (۱) قدیم (۱) قطعی تلفن (۱) گواهی ششم (۱) لیست ادبیات ششم (۱) لیست دبیر متوسطه (۱) لیست قرآن و انضباط (۱) لیست نمرات میانگین (۱) لیست های اشتباه (۱) لینگ نگارشها (۱) لینک نگارش 34 (۱) ماده 14 (۱) مبارک (۱) مبعث (۱) متفرقه پنجم (۱) متن تصویر (۱) محدود کردن دسترسی به برنامه (۱) محرم (۱) مخلص همه اقوام (۱) مدارس با کد جدید (۱) مدارک پرونده (۱) مدرسه ناشناخته (٢) مردودی های دوم راهنمایی (۱) مشخصات فردی (۱) مشکل آیتمهای توصیفی (۱) مشکل ارسال اینترنتی راهنمایی با 42 (۱) مشکل باز نشدن برنامه راهنمایی (۱) مشکل توصیه نامه (۱) مشکل حرف ی در متوسطه (۱) مشکل دریافت سوابق با نگارش 56 (۱) مشکل دریافت نگارش (۱) مشکل سناد (۱) مشکل فونت (۱) مشکل نگارش 48 (۱) مشکل نگارش 63 ابتدایی (۱) مشکل نگارش 67 راهنمایی (۱) مشکل نگارش ابتدایی (۱) مشکل نمونه الف ششم (۱) مشکل کلاس بندی اولی ها (۱) مشکلات نگارش راهنمایی 48 (۱) مشکلات نگارشهای جدید (٢) معاف ورزش (۱) معرفی کادر (۱) معرفی کادر اداری (۱) معلم (۱) منتظر نگارش (۱) منتظر نگارش راهنمایی (۱) مهدی (۱) مهر (۱) مهلت ارسال (۱) میانگین (۱) میلاد مهدی (۱) مینوفن (۱) ناتمام ممنوع (۱) نامرتب (۱) نبستن سال 91 (۱) نحوه تغییر رمز (۱) نصب برنامه (۱) نصب توصیفی (۱) نقص لیست قرآن (۱) نقص نمره انضباط (۱) نگارش (۱) نگارش 101 (۱) نگارش 102 متوسطه (۱) نگارش 103 متوسطه (۱) نگارش 104 متوسطه (۱) نگارش 106 متوسطه (۱) نگارش 107 متوسطه (۱) نگارش 114 متوسطه (۱) نگارش 12 (۱) نگارش 3 راهنمایی (۱) نگارش 32 استثنایی (۱) نگارش 32 راهنمایی (۱) نگارش 33 استثنایی (۱) نگارش 331 راهنمایی (۱) نگارش 34 راهنمایی (۱) نگارش 35 راهنمایی (۱) نگارش 36 استثنایی (۱) نگارش 36 راهنمایی (۱) نگارش 37 راهنمایی (٢) نگارش 37 می آید (۱) نگارش 38 استثنایی (۱) نگارش 38 راهنمایی (۱) نگارش 39 راهنمایی (۱) نگارش 4 ابتدایی استثنایی (۱) نگارش 41 (۱) نگارش 42 راهنمایی (۱) نگارش 43 راهنمایی (۱) نگارش 44 (۱) نگارش 44 راهنمایی (۱) نگارش 46 راهنمایی (٢) نگارش 47 (٢) نگارش 48 ابتدایی (۱) نگارش 48 راهنمایی (۱) نگارش 494 راهنمایی (۱) نگارش 5 و 311 (۱) نگارش 51 راهنمایی (۱) نگارش 511 ابتدایی (۱) نگارش 52 ابتدایی (۱) نگارش 54 ابتدایی (۱) نگارش 55 ابتدایی (۱) نگارش 55 راهنمایی (۱) نگارش 56 ابتدایی (۱) نگارش 56 راهنمایی (۱) نگارش 57 ابتدایی (۱) نگارش 58 ابتدایی (۱) نگارش 58 راهنمایی (۱) نگارش 581 (۱) نگارش 59 ابتدایی (۱) نگارش 59 راهنمایی (۱) نگارش 61 ابتدایی (۱) نگارش 6100 (۱) نگارش 62 (۱) نگارش 63 ابتدایی (٢) نگارش 64 (۱) نگارش 65 ابتدایی (۱) نگارش 66 (۱) نگارش 66 راهنمایی (۱) نگارش 67 راهنمایی (۱) نگارش 68 ابتدایی (۱) نگارش 7 ابتدایی (۱) نگارش 71 راهنمایی (۱) نگارش 741 (۱) نگارش 8 / 7 (۱) نگارش 8 ابتدایی ناقص است (۱) نگارش 83 دبیرستان (۱) نگارش 86 (۱) نگارش 88 (۱) نگارش 91 دبیرستان (۱) نگارش 92 متوسطه (۱) نگارش 93 متوسطه (۱) نگارش 95 (۱) نگارش 96 متوسطه (۱) نگارش 97 متوسطه (۱) نگارش 99 متوسطه (۱) نگارش 991 متوسطه (۱) نگارش ابتدایی 45 (۱) نگارش جدید (٢) نگارش راهنمایی (۱) نگارش راهنمایی 244 (۱) نگارش هلپر (۱) نگارش270 (۱) نگارش28 (۱) نگارش42 (۱) نگارش64 (۱) نگارش81 (۱) نگارش84 (۱) نگارش87 (۱) نگارشهای جدید (٢) نمرات ترک تحصیل (۱) نمرات جهشی (۱) نمرات دروس راهنمایی (۱) نمره 97 (۱) نمره ادبیات (۱) نمره ای ابتدایی (۱) نمره ای یا توصیفی (۱) نمره توصیفی غایبین شهریور (۱) نمره متوفی (۱) نمره مستمر و پایانی (۱) نمره مهر ماه (۱) نمونه الف را در چه قسمتی باید وارد کنیم (۱) نمونه رجیستر (۱) نو (۱) نود32 (۱) نوروز (۱) نوروز مبارک (۱) هـاردهای اکستـرنـال (۱) هشدار (۳) هلپر (٢) هلپر 24 راهنمایی (۱) هلپر 25 (۱) هلپر ابتدایی (۳) هلپر راهنمایی و متوسطه (۱) هلپر سالم (۱) هلپر هفتم (۱) همکاران ابتدایی (۱) واتس اپ (۱) والپیپر مهر (۱) وبلاگ یا جامعه مجازی (۱) ورود نمرات (۱) ورود نمرات ابتدایی (۱) ورود نمرات بدون ضریب (۱) ورود نمرات تجدیدی (۱) ورود نمرات مرداد (۱) ورود نمرات نامهای خانوادگی یکسان (۱) وضعیت دانش آموزان انتقالی (۱) وگار (۱) ولادت (۱) ولادت امام حسن (۱) ولادت امام حسن(ع) (۱) ولادت امام حسن (ع) (۱) ولادت علی(ع (۱) ولادت علی(ع) (۱) ویروس (۱) کار با سایت اسکول (۱) کار های معاون اجرایی (۱) کارت ملی پدرو مادر (۱) کارنامه (۱) کارنامه مردود تک تجدیدی (۱) کارنامه نوبت اول مدرسه قبلی (۱) کارنامه نیمسال (۱) کانفیکسیس (۱) کد 1000 (۱) کد افاغنه (۱) کد پرسنلی (۱) کد خطای 25 (۱) کد مدرسه ناشناخته (۱) کد ناشناخته (۱) کد های دانا (۱) کدهای جدید (۱) کلاس بندی سناد (٢) کمبود (۱) کمبود فضا (۱) کوچک کردن حجم عکس ها (۱) یا حسین (۱) یکسان بودن شماره ملی (۱)
دوستان من پرسش و پاسخ همکاران دفتر دار عكسهاي جالب پرتال زیگور طراح قالب