سیستم کارنامه مدارس ابتدایی راهنمایی
این وبلاگ برای خدمت به مدیران و معاونین اجرایی مدارس است.
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
» دانلود نگارش 10.6 متوسطه اول :: ۱۳٩٦/٢/٢٥
» دانلود نگارش 10.4 ابتدایی :: ۱۳٩٦/٢/۱٧
» فرم ب برای درج در پرونده :: ۱۳٩٦/٢/٦
» #تحویل_پرونده :: ۱۳٩٦/۱/٢٩
» خطای نگارش ابتدایی :: ۱۳٩٦/۱/۱٤
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٦/۱/۳
» دانلود نگارش 10.4 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٤
» فعلا جدیدها را از سناد به دانا منتقل نکنید :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٢
» دانلود نگارش 10.2 متوسطه اول :: ۱۳٩٥/۱۱/۱۳
» دانلود نگارش 10.1 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٢
» دانش آموزان جدید را فعلا به دانا انتقال ندهید :: ۱۳٩٥/۱۱/٥
» دانلود جلد دفتر آمار 95 تهران :: ۱۳٩٥/۱۱/٤
» آموزش شروع کار دبستانهای جدید 95 :: ۱۳٩٥/۱۱/٤
» مشکل سناد :: ۱۳٩٥/۱۱/۳
» فرم الف دستی یا تایپی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» کانال تلگرامی خرازی :: ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» دانلود نگارش 10.1 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» دانلود نگارش 10 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» آموزش شروع سال 95 :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» دانلود نگارش 9.9 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۱٠/۱۳
» دانلود نگارش 10 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۱٠/٩
» دانلود نگارش 9.8 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۱٠/۸
» اشکال نگارش 9.8 :: ۱۳٩٥/۱٠/٧
» دانلود نگارش 9.8 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۱٠/٦
» دانلود نگارش 9.7 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۱٠/٥
» مشکل خروجی دفتر آمار :: ۱۳٩٥/۱٠/۳
» دانلود نگارش 9.7 متوسطه اول :: ۱۳٩٥/٩/٢٤
» رمز سناد به دانا :: ۱۳٩٥/٩/۱۸
» دانلود نگارش 9.6 ابتدایی :: ۱۳٩٥/٩/۱٤
» در انتظار نگارش ابتدایی :: ۱۳٩٥/٩/۱۳
» آموزش شروع سال جدید متوسطه 1 :: ۱۳٩٥/٩/٥
» معرفی معلمین و کارکنان :: ۱۳٩٥/۸/٢٥
» انتقال اشتباهی :: ۱۳٩٥/۸/٢٠
» صبر کنید :: ۱۳٩٥/۸/۱٩
» پاسخ آبان 95 :: ۱۳٩٥/۸/۱۸
» دفتر آمار سناد :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» امکان ثبت آدرس در سناد فراهم شده :: ۱۳٩٥/۸/۱٤
» دانلود نگارش 9.4 ابتدایی :: ۱۳٩٥/٧/۱٢
» ثبت جهشی در سناد 95 :: ۱۳٩٥/٧/۸
» ثبت اشتباه قبول و مردود در سناد :: ۱۳٩٥/٧/۸
» پاسخ به سوالات مهر 95 :: ۱۳٩٥/٧/٦
» سال جدید را شروع نکنید :: ۱۳٩٥/٦/٢٥
» دانلود نگارش 9.4 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/٦/۱٧
» ثبت نام تلفیقی در سناد جدید :: ۱۳٩٥/٦/۱٤
» اصلاح دانلود نگارش 9.3 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/٦/٧
» فرم الف شهریور :: ۱۳٩٥/٦/٤
» تکمیل مشخصات اولیا :: ۱۳٩٥/٦/٢
» تکمیل مشخصات اتباع :: ۱۳٩٥/٥/٢۸
» آموزش کلاس بندی در سناد :: ۱۳٩٥/٥/٢٤
» دانلود نگارش 9.3 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/٥/٢۳
» نگارش 9.3 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/٥/٢٢
» آموزش ثبت نام جهشی برای ابتدایی :: ۱۳٩٥/٥/۱٧
» آزادسازی سناد :: ۱۳٩٥/٥/۱٤
» دانلود نگارش 9.2 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/٥/٥
» برنامه های ضروری سیستم معاون اجرایی :: ۱۳٩٥/٥/٤
» آموزش ثبت نام سناد :: ۱۳٩٥/٤/٢۸
» ثبت نام کتاب اول ابتدایی :: ۱۳٩٥/٤/٢٤
» آموزش حذف کدهای اضافی :: ۱۳٩٥/٤/٢٠
» خطای ارسال هدایت تحصیلی :: ۱۳٩٥/٤/٢٠
» هدایت تحصیلی 95 :: ۱۳٩٥/٤/۱۱
» دانلود نگارش 9.1 متوسطه 1 :: ۱۳٩٥/٤/۳
» دانلود نگارش 9 متوسطه 1 :: ۱۳٩٥/٤/۱
» دانلود نگارش 8.9 متوسطه 1 :: ۱۳٩٥/۳/۳۱
» دانلود نگارش 8.8 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۳/٢٧
» دانلود نگارش 8.7 متوسطه 1 :: ۱۳٩٥/۳/٢٠
» مشکل کارنامه ناتمام متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۳/۱٦
» دانلود نگارش 9.3 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۳/۱٢
» دانلود نگارش 8.6 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/۳/۱٠
» دانلود نگارش 9.2 ابتدایی :: ۱۳٩٥/۳/٤
» مهر و امضای مدیر زنده :: ۱۳٩٥/٢/٢۱
» چاپ فرم الف نوبت دوم :: ۱۳٩٥/٢/۱٦
» دانلود نگارش 8.5 متوسطه یک :: ۱۳٩٥/٢/۱٢
» سوابق را دریافت نکنید :: ۱۳٩٥/٢/٩
» توصیه های امتحانات نوبت دوم :: ۱۳٩٥/۱/٢٧
» عضویت در گروه های تلگرام :: ۱۳٩٥/۱/٢٢
» تعویض هلپر بعد از نصب اولیه :: ۱۳٩٥/۱/۱٩
» دانلود نگارش 8.4 متوسطه 1 :: ۱۳٩٥/۱/۱٦
» توصیه های عیدانه :: ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» دانلود نگارش 8.3 متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» آموزش نصب برنامه توصیفی :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» آموزش گرفتن میانگین و نمودار با ماتریسی :: ۱۳٩٤/۱٢/٩
» آموزش نمودار میانگین و درصد ابتدایی :: ۱۳٩٤/۱۱/۳٠
» ابتدایی مشکل ناتمام در قرآن :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» دانلود نگارش 8.2 متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/۱۱/٧
» کارنامه هشتم و نهم :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» دانلود نگارش 9.1 ابتدایی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» دانلود نگارش 9 ابتدایی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» گروه مدیران تلگرام :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» دانلود نگارش 8.1 متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» خطا در نگارش :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» انتظار نگارش :: ۱۳٩٤/۱٠/٦
» سی دی ذخیره رجیسترها و دانا :: ۱۳٩٤/٩/۱٦
» دانلود نگارش 8 متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/٩/۱٠
» انتظار نگارش متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/٩/٩
» عدم ارتباط با سایت آموزگار :: ۱۳٩٤/٩/٧
» پایه اول و ششم ابتدایی جهشی ندارد :: ۱۳٩٤/۸/٢٦
» مشکل انتقال دانش آموزان از سناد به دانا :: ۱۳٩٤/۸/٢٤
» دانلود نگارش 8.9 ابتدایی :: ۱۳٩٤/۸/۱٢
» انتظار نگارش ابتدایی :: ۱۳٩٤/۸/۱۱
» دانلود نگارش 7.9 متوسطه یک :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» مشکل نگارش 7.7 متوسطه یک صبر کنید :: ۱۳٩٤/۸/٥
» آموزش شروع سال متوسطه اول :: ۱۳٩٤/۸/٢
» اطلاعات سناد در اکسل برای بیمه :: ۱۳٩٤/٧/٢٩
» دانلود هلپر متوسطه 1 مهر 94 :: ۱۳٩٤/٧/٢۸
» آموزش شروع سال تحصیلی جدید ابتدایی :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» دانلود هلپر ابتدایی مهر 94 :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» دانلود نگارش 8.8 ابتدایی :: ۱۳٩٤/٧/٢٤
» مشکل شروع سال متوسطه یک :: ۱۳٩٤/٧/٢٠
» پاسخ به سوالات :: ۱۳٩٤/٧/۱٩
» دانلود نگارش 7.7 متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/٧/۱٧
» دانلود نگارش 8.7 ابتدایی :: ۱۳٩٤/٧/۱٧
» به گروه تلگرام اینجانب بپیوندید :: ۱۳٩٤/٧/٦
» سال جدید را شروع نکنید :: ۱۳٩٤/٧/٦
» چگونه مشخصات دانش آموز را در سناد اصلاح کنیم :: ۱۳٩٤/٧/٦
» چاپ دفتر آمار و روکش :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» دانلود هلپر ابتدایی شهریور 94 :: ۱۳٩٤/٦/٢٩
» دفتر آمار از سناد :: ۱۳٩٤/٦/٢٤
» پاسخ سوالات شهریور 94 :: ۱۳٩٤/٦/۱٩
» سال جدید شروع نشده :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» تبصره فارسی یا ریاضی :: ۱۳٩٤/٦/۱٧
» کارنامه مردود تک تجدیدی :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» دانلود نگارش 8.6 ابتدایی :: ۱۳٩٤/٦/۱٠
» دانلود نگارش 7.6 متوسطه یک :: ۱۳٩٤/٦/۸
» سال را نبندید :: ۱۳٩٤/٦/٥
» دانلود نگارش 14 متوسطه دوم :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» شرایط استفاده از تبصره در متوسطه اول :: ۱۳٩٤/٥/٢٦
» دانلود نگارش 7.5 متوسطه یک :: ۱۳٩٤/٥/۱۳
» جدول تخصیص نیرو :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» به روز آوری فایل مدارس :: ۱۳٩٤/٥/٤
» جنسیت اشتباه در سناد :: ۱۳٩٤/٤/٢۳
» دانلود نگارش 7.4 متوسطه 1 :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» سال را نبندید :: ۱۳٩٤/٤/٩
» ثبت تجدیدی سناد :: ۱۳٩٤/٤/٢
» دانلود نگارش 8.5 ابتدایی :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» انتقال دانش آموزان جا مانده از سناد به دانا :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» آموزش ثبت نام سناد :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» دانلود نگارش 7.3 متوسطه دوره اول :: ۱۳٩٤/۳/٧
» کد مدرسه ناشناخته :: ۱۳٩٤/۳/٤
» چاپ لیست ششم :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» زمان تحویل کارنامه ها :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» چاپ لیست های ابتدایی :: ۱۳٩٤/٢/۱٧
» دانلود نگارش 8.4 ابتدایی :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» ولادت حضرت علی (ع) و روز معلم :: ۱۳٩٤/٢/۱۱
» تشکیل گروه دوم واتس اپ :: ۱۳٩٤/٢/٧
» کار با سایت اسکول :: ۱۳٩٤/٢/٢
» روش کار با سایت اسکول :: ۱۳٩٤/٢/۱
» زمان چاپ لیست های ابتدایی :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» دانلود نگارش 7.2 :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» چگونه در وبلاگ سوال یا نظر بگذاریم :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» دانلود نگارش 8.2 ابتدایی :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» آیا لیستهای ابتدایی را دوباره چاپ و تکمیل کنیم؟ :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» مشکل نگارش ابتدایی :: ۱۳٩٤/۱/۱٥
» سال 94 مبارک :: ۱۳٩٤/۱/٩
» توصیه های ایمنی آخر سال :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» دانلود نگارش 7.1 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٤
» نگارش 7.1 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۸
» انتظار نگارش :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» نحوه تغییر رمز :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» مشکل نمونه الف ششم :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» کارنامه ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» دانلود فونت فارسی ایکس پی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» نمونه الف را در چه قسمتی باید وارد کنیم :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» دانلود نگارش 7 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» دانلود نگارش 8.1 ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
» نگارش 8 ابتدایی ناقص است :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» دانلود نگارش 8 ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» اصلاح لیست ریاضی هشتم :: ۱۳٩۳/۱۱/٧
» دانلود نگارش 7.9 ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» دانلود تیم ویور :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» ساخت ماتریسی هشتم :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» ورود نمرات ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢۱
» دانلود نگارش 7.8 ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» اخطار :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» چاپ لیست آموزگار ابتدایی :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٠
» بی کلاسها :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» پاسخ به سوال های معاونین اجرایی :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» راهنمای دریافت نگارش آفلاین :: ۱۳٩۳/۱٠/۳
» راهنمای اصلاح دروس هشتم :: ۱۳٩۳/۱٠/۱
» روش قرار دادن عکس دانش آموز :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» اشکال در نگارش 7.7.1 :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» اخطار دروس هشتم :: ۱۳٩۳/٩/۱۸
» تعیین ساعت کار کادر اداری و دبیران :: ۱۳٩۳/٩/۱٥
» دانلود نگارش 7.7.1 ابتدایی :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» ساعات کار کادر اداری و دبیران :: ۱۳٩۳/٩/۱٤
» دانلود هلپر جدید ابتدایی :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» دانلود نگارش 7.7 ابتدایی :: ۱۳٩۳/٩/۱٠
» دانلود نگارش 6.9 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٩/٩
» منتظر نگارش راهنمایی :: ۱۳٩۳/٩/۸
» کارهای معاون اجرایی :: ۱۳٩۳/٩/٥
» انروید تهیه کردمکار های معاون اجرایی :: ۱۳٩۳/٩/٥
» دروس هشتم :: ۱۳٩۳/٩/۳
» دروس پایه هشتم :: ۱۳٩۳/٩/۱
» عجله نکنید :: ۱۳٩۳/۸/٢٥
» دانلود نگارش 6.8 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
» دانش آموز را حذف نکنید :: ۱۳٩۳/۸/۱٩
» فعلا هشتم را کلاس بندی نکنید :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» صبر کنید :: ۱۳٩۳/۸/۱٥
» تسلیت :: ۱۳٩۳/۸/٦
» دانلود نگارش 6.7 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۸/٦
» مشکل نگارش 6.7 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۸/٦
» نگارش 6.7 راهنمایی :: ۱۳٩۳/۸/٥
» دانلود نگارش 7.6 ابتدایی :: ۱۳٩۳/۸/٤
» مخلص همه اقوام :: ۱۳٩۳/۸/۳
» دریافت تاییدیه :: ۱۳٩۳/٧/٢٦
» دریافت تاییدیه از سیستم متمرکز :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» دریافت تاییدیه از سیستم متمرکز :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» تغذیه :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» سال را چگونه شروع کنیم ؟ :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» پوزش :: ۱۳٩۳/٧/۱٦
» دانلود نگارش 6.6 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٧/۱٤
» نگارش 6.6 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٧/٧
» اخطار :: ۱۳٩۳/٧/٥
» آغاز سال 93-94 :: ۱۳٩۳/٧/۱
» کارنامه ناتمام ممنوع :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» کارنامه ناتمام ممنوع :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» دسته بندی :: ۱۳٩۳/٦/٢٢
» سال رانبندید :: ۱۳٩۳/٦/۱٧
» جهشی در سناد :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» ثبت نام اتباع :: ۱۳٩۳/٦/۱۱
» دانلود نگارش 7.5 ابتدایی :: ۱۳٩۳/٦/٩
» ثبت نمرات جهشی :: ۱۳٩۳/٦/٦
» ورود نمرات تجدیدی :: ۱۳٩۳/٦/٤
» دانلود نگارش 6.5 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٦/٢
» اشکال سناد :: ۱۳٩۳/٥/۳٠
» واتس اپ :: ۱۳٩۳/٥/٢٦
» بکفا :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» دانلود نگارش 6.4 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٥/۱٤
» انتظار نگارش :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» عید فطر 93 :: ۱۳٩۳/٥/٥
» سناد :: ۱۳٩۳/٤/۳۱
» خطای سیستم 32 :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» کلاس بندی سناد :: ۱۳٩۳/٤/٢۳
» ولادت امام حسن (ع) :: ۱۳٩۳/٤/٢٢
» مشکل کلاس بندی اولی ها :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» قبول اشتباهی در سناد :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» دانلود نگارش 6.2 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» ثبت ترک تجصیل :: ۱۳٩۳/٤/۱٥
» تبریک ماه رمضان :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» تبریک ماه مبارک :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» تکماده راهنمایی :: ۱۳٩۳/٤/٧
» نگارش 6.1 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٤/۳
» دانلود نگارش 6.0 :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» دانلود نگارش 4.5.1 استثنایی :: ۱۳٩۳/۳/٧
» مبعث :: ۱۳٩۳/۳/٥
» کد خطای 25 :: ۱۳٩۳/۳/٤
» دانلود نگارش 5.9 راهنمایی و 7.4.1 ابتدایی :: ۱۳٩۳/۳/٤
» نگارش 7.4.1 :: ۱۳٩۳/٢/٢٩
» نگارش 5.9 راهنمایی :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» توصیه نامه :: ۱۳٩۳/٢/۱٥
» نگارش راهنمایی5.8 :: ۱۳٩۳/٢/۱٤
» اشکال نگارش 7.3 و 7.4 :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» دانلود نگارش 7.4 و 5.7 :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» وضعیت دانش آموزان انتقالی در لیست دبیر :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» روز معلم :: ۱۳٩۳/٢/۱۳
» نگارشهای جدید :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» عدم حذف دانش آموزان انتقالی :: ۱۳٩۳/۱/٢٩
» پاسخ :: ۱۳٩۳/۱/۱٩
» ارسال مختلط :: ۱۳٩۳/۱/۱٧
» شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» مشکل دریافت سوابق با نگارش 5.6 :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» دانش آموزان بی کلاس :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» دانلود هلپر متوسطه 12 12 92 :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» دانلود نگارش 7.3 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» مشکل دریافت نگارش :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» نگارش 5.6 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» نگارش 11.4 متوسطه :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» دانلود نگارش 5.5 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» نگارش 5.5 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» علامت ( / ) یا ( . ) :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» عذرخواهی :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» سوابق دانش آموز با چند کد :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» دانلود نگارش 5.4 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» ثبت سوابق :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» انتظار نگارش راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» اشکال دریافت سی دی انتقال :: ۱۳٩٢/۱۱/۱۱
» دانلود نگارش 7.2 ابتذایی :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» سوابق دانش آموز انتقالی :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» اخطار :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» چهار درس بی پایانی :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» دانلود هلپر توصیفی استثنایی :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» دانلود نگارش 4.3 توصیفی استثنایی :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» محدود کردن دسترسی به برنامه :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» دانلود نگارش 7.1 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» دانلود نگارش 5.2 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٧
» اشتباه انتقال همه :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٤
» راهنمای جایگزین کردن هلپر جدید :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۳
» دانلود نگارش 5.1 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» نگارش 5.1 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» پایان مهلت ارسال :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» پایان مهلت ارسال :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۱
» تنظیم تاریخ سیستم :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» نمرات دروس راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» تغییر سال در ابتدایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» مشکلات نگارشهای جدید قسمت دوم :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» دانلود هلپر ابتدایی دی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» معرفی کادر اداری :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» راهنمای نصب نگارش :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» مشکلات نگارشهای جدید :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» دانلود نگارش 5 راهنمایی و 11.3 متوسطه :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» دانلود نگارش 7 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» نگارش 7 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» کوچک کردن حجم عکسها :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» چاپ لیست :: ۱۳٩٢/۱٠/٧
» اسفندیار چهاربند :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» عکس کارنامه :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» اول یا هفتم :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» لیست آموزگار ابتدایی :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» نصب آفلاین نگارش :: ۱۳٩٢/٩/٢٤
» کدهایی که در هلپر نیست :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» دانلود نگارش 11.1 متوسطه :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» دانلود 4.9.5 زیپ شده :: ۱۳٩٢/٩/٢۳
» هلپر ابتدایی آذر 92 :: ۱۳٩٢/٩/۱٩
» هشدار :: ۱۳٩٢/٩/۱٧
» دانلود نگارشهای جدید آذر 92 :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» هشدار :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» پاسخ آذر :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» راهنمای انتقال سوابق از یک مدرسه به مدرسه دیگر :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» نگارشهای جدید :: ۱۳٩٢/٩/۱٢
» نگارش 4.9.4 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» نگارش 4 ابتدایی استثنایی :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» سوابق ناقص :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» نگارش 6.8 ابتدایی :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» منتظر نگارش :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» دانیال نسب (نوه من) :: ۱۳٩٢/٩/۸
» مشکل باز نشدن برنامه راهنمایی :: ۱۳٩٢/٩/۸
» مشکل آیتمهای توصیفی :: ۱۳٩٢/٩/٥
» پاسخ به سوالات :: ۱۳٩٢/٩/٤
» هشدار :: ۱۳٩٢/٩/٢
» راهنمای ایجاد پایه هفتم در دانا :: ۱۳٩٢/٩/۱
» دو کده :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» پاسخ به پرسشها آبان 92 :: ۱۳٩٢/۸/٢٥
» یا حسین سلام بر تو :: ۱۳٩٢/۸/٢۱
» دانلود نگارش 6.7 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۸/٩
» دانلود نگارش 3.9 توصیفی استثنایی :: ۱۳٩٢/۸/۸
» دانلود نگارش 11 متوسطه :: ۱۳٩٢/۸/۸
» هلپر راهنمایی 2.5 پایه هفتم :: ۱۳٩٢/۸/٧
» پاسخ به سوالات آبان :: ۱۳٩٢/۸/٧
» پاسخ به سوالات مهرماه :: ۱۳٩٢/۸/٧
» برنامه دانای هفتم :: ۱۳٩٢/۸/٥
» پوزش :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» تغذیه پایه هفتم از سناد :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» اشکال در تغذیه از سناد :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» دانلود نگارش 10.8 متوسطه :: ۱۳٩٢/٧/٢٠
» دانش آموزان دو کده :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
» مشکل نگارش 4.8 :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» مشکلات نگارش راهنمایی 4.8 :: ۱۳٩٢/٧/۱٥
» شروع سال 92 :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» دانلود نگارش 4.8 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» حد اکثر سن ثبت نام :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» حد اکثر سن ثبت نام :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» نگارش 4.8 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٧/۱۳
» نگارش 10.7 متوسطه :: ۱۳٩٢/٧/۱
» سال تحصیلی جدید مبارک :: ۱۳٩٢/٧/۱
» پایه دوم مردودی :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» مردودی های دوم راهنمایی در پایه هفتم ثبت نام می شوند :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» نبستن سال 91 :: ۱۳٩٢/٦/٢٩
» راهنمای نصب نگارش آفلاین :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» نگارش 10.6 متوسطه :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» آموزش مجدد قرآن :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» اخطار :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» نگارش 3.8 توصیفی استثنایی :: ۱۳٩٢/٦/۱٩
» اخطار :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» راهنمای نصب فایل نگارش دانلود شده :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» خروجی سناد :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» نمره توصیفی غایبین شهریور :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» مدارس با کد جدید :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» راهنمای ثبت نمرات جهشی :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» تجدیدی قرآن توصیفی :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» دانلود نگارش 6.6 ابتدایی :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» دانلود نگارش 4.7 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٦/۳
» بستن سال :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» حجاب :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» نگارش 4.7 :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» تاریخ تولد پدر :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» برای صحافی دفاتر عجله نکنید :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» عبادات شما مقبول :: ۱۳٩٢/٥/۱۱
» ولادت امام حسن(ع) :: ۱۳٩٢/٥/۱
» وبلاگ یا جامعه مجازی :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» وبلاگ یا جامعه مجازی :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» مینوفن :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» گواهی ششم :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» سناد و صغر سن :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» با وضعیت اخرین ثبت نام همخوانی ندارد :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ثبت دروس تک ماده :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ثبت نام اتباع92 :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» نگارش 10.4 متوسطه :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» خطای جنسیت نامعتبر :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» نگارش 4.6 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» نگارش 3.6 استثنایی :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» نگارش 3.6 استثنایی :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ماده 14 :: ۱۳٩٢/٤/۸
» نگارش 4.6 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٤/٧
» چاپ ناقص :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» نگارش 3.5 ابتدایی استثنایی :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» نگارش 6.5 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۳/٢٦
» نمره صفر توصیه نامه :: ۱۳٩٢/۳/٢٤
» نمره متوفی :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» کارنامه نوبت اول مدرسه قبلی :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» نمره ادبیات :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» اشکال نگارش 6.4 :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» امضای ولی در دفتر رسید الزامی است :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» مدارک پرونده :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» مدارک پرونده :: ۱۳٩٢/۳/۱۳
» انتقالی :: ۱۳٩٢/۳/٧
» نمره 97 :: ۱۳٩٢/۳/٥
» ولادت علی (ع) :: ۱۳٩٢/۳/۳
» نمرات راهنمایی را بدون ضریب و بدون میانگین وارد کنید :: ۱۳٩٢/۳/۳
» ورود نمرات بدون ضریب :: ۱۳٩٢/٢/۳۱
» خطای هدایت تحصیلی :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» راهنمای به روز کردن نگارش به صورت آفلاین :: ۱۳٩٢/٢/٢٧
» نگارش 4.5 راهنمایی :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» چهار درس :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» لیست ادبیات ششم :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» نگارش 6.4 ابتدایی :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» نگارش 6.4 توصیفی :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» غایب یا ترک تحصیل :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» تبریک ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن و هفته معلم :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» نگارش 10.3 متوسطه :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» نگارش 10.2 متوسطه :: ۱۳٩٢/٢/٧
» دانلود نگارش 6.3 ابتدایی :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» شهادت حضرت زهرا :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» نگارش 4.4 راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» در انتظار نگارش :: ۱۳٩٢/۱/٢٠
» نگارش 10.1 متوسطه :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» شروع سال 92 :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» دانلود برنامه تخلیه تمپ :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» راهنمای نصب برنامه راهنمایی :: ۱۳٩٢/۱/۱٥
» نگارش 3.3 استثنایی :: ۱۳٩٢/۱/٢
» تبریک 92 :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» برنامه های لازم :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» آدرس ها در سناد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» ایراد چاپ کارنامه راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» راهنمای انتقال از سناد به دانا :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» 4 درس :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» نگارش 4.3 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» 4درس :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» انتظار نگارش :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» اخطار جدی :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» مشکل نگارش 6.3 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» نگارش 6.3 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» چاپ ناقص تربیتی :: ۱۳٩۱/۱٢/٤
» فرمول درصد قبولی :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» نگارش 3.2 استثنایی :: ۱۳٩۱/۱۱/۳٠
» دانلود نگارش 10 متوسطه :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» ذخیره اطلاعات :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» ابطال ثبت نام :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» دانلود نگارش 311 استثنایی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» ارسال بقیه اطلاعات :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» عبدالله یا عبداله :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» آ یا ا :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» لیست قرآن و انضباط :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٧
» نگارش 6.2 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» هلپر 2.4 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» هلپر 2.4 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٤
» سپاس :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» مشکل ارسال اینترنتی راهنمایی با 42 :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» اخطار لیست انضباط :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» ورود نمرات نامهای خانوادگی یکسان :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» دانلود آموزش توصیفی :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» نگارش 4.2 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» نمرات ترک تحصیل :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» نگارش 6.1 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» ورود نمرات :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» نگارش 9.9.1 متوسطه :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» نمره مستمر و پایانی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» نقص لیست قرآن :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» ارسال سی دی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» اسکن عکس برنامه مدرسه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» انتقال دانش آموز :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» حذف دانش آموزان اضافی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» کارنامه نیمسال :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» ریکاوری :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» کد افاغنه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» دانلود نگارش 9.9 متوسطه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» دانلود هلپر 45 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» نگارش 99 متوسطه :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» ترک تحصیل :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» عکس افاغنه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» تذکرات مهم :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» تذکرات مهم :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» اصلاح حروف :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» اصلاح آدرس :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» سی دی انتقال :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» دفتر آمار :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» لیست نمرات میانگین :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» فناوری :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» ایکس پی یا سون :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» سی کلینر :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» فرم تطبیق مشخصات سجلی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» جمع نمرات مستمر و پایانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» دانلود نگارش 41 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» نگارش 41 :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» معرفی کادر :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» مشکل حرف ی در متوسطه :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» انتظار نگارش :: ۱۳٩۱/۱٠/٩
» دفتردار یا معاون :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» درس قرآن :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» تخلیه تمپ :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» عدم ارسال ذخیره :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» دانلود نگارش 4 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» دانلود نگارش 6 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٥
» راهنمای ثبت نام سناد :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» بازیابی :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» سناد دات آی آر :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» آل فایل :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» ششم نمره ای :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» فایل سناد :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» باز کردن 91 :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» هلپر ابتدایی :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» دانلود نگارش 59 :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» نگارش 59 ابتدایی :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» نگارش 97 متوسطه :: ۱۳٩۱/٩/٧
» نگارش 39 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٩/٧
» تغذیه با کد 1000 :: ۱۳٩۱/٩/٧
» سخن امام حسین :: ۱۳٩۱/٩/۱
» نمونه رجیستر :: ۱۳٩۱/٩/۱
» نگارش 96 متوسطه :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» پایگاه پیش :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» پیش نیاز :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» بستن ضمن سال :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» اطلاعیه سناد :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» طریقه بستن سال :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» دوستان شوشتر :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» نصب برنامه :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» با شرح :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» دانلود نگارش 38 :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» کدهای جدید :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» نگارش 38 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» سی دی ذخیره :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» تصویر زمینه با تقویم آبان :: ۱۳٩۱/۸/۸
» افغانی سناد :: ۱۳٩۱/۸/۸
» نگارش 581 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۸/٧
» انتقال از یک مدرسه به همان مدرسه :: ۱۳٩۱/۸/٦
» ارسال سال جدید :: ۱۳٩۱/۸/٥
» نمره ای ابتدایی :: ۱۳٩۱/۸/٢
» نگارش 58 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۸/۱
» نمره ای یا توصیفی :: ۱۳٩۱/۸/۱
» اشکال انسداد راهنمایی :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» نگارش هلپر :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» ثبت نام سناد بسته است :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» تغییر سوابق :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» پیغام سال بسته شده :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» دانیال نسب خرازی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» دانلود نگارش 37 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٧/٢۱
» تایید ثبت احوال :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» نامرتب بودن دفتر امتحانات :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» نگارش 37 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» چه اسنادی را باید صحافی کنیم :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» نگارش 37 می آید :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» فعال نبودن مشخصات فردی :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» نقص نمره انضباط :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» پاسخ 910713 :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» دریافت مشخصات دانش اموزان از سناد :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» نگارش 57 ابتدایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» چاپ دفتر آمار سال جدید دوره راهنمایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» چاپ لیست دبیر دوره راهنمایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» چاپ دفتر امتحانات دوره راهنمایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» چاپ لیست آموزگار دوره ابتدایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» چاپ دفتر امتحانات دوره ابتدایی :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» نمرات جهشی :: ۱۳٩۱/٧/٧
» نگارش 95 متوسطه :: ۱۳٩۱/٧/٦
» آدرس جدید وبلاگ توصیفی16 :: ۱۳٩۱/٧/٥
» امکان ثبت نمره مهر ماه :: ۱۳٩۱/٧/٤
» تاریخ سیستم :: ۱۳٩۱/٧/۳
» روکش دفتر امتحانات :: ۱۳٩۱/٧/٢
» اندوهت را به برگها بسپار :: ۱۳٩۱/٧/٢
» خطر حذف ذخیره ها :: ۱۳٩۱/٧/٢
» شماره تلفن دفتر آمار :: ۱۳٩۱/٧/٢
» جای تمبر دفتر امتحانات :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» تبریک آغاز سال تحصیلی :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» آموزشگاه استثنایی شمیم شهرستان آبادان :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» خطاها مربوط به سال های گذشته :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» عکس های سفر :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» قبل از بستن سال :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» پاسخ 627 :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
» راهنمای بستن سال :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» نگارش 56 ابتدایی :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» ارائه هدایت تحصیلی :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» نگارش 36 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» پوزش :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
» کد پرسنلی :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» کلاس بندی سناد :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» کانفیگسیس :: ۱۳٩۱/٦/٩
» ورود نمرات مرداد :: ۱۳٩۱/٦/٧
» دانلود نگارش 93 55 352 :: ۱۳٩۱/٦/۳
» عید فطر :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» نگارش 93 متوسطه :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» ثبت نام اتباع خارجی در سناد :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» 09125270415 :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» نگارش 35 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» احیا :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
» ولادت امام حسن :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» انتقال اطلاعات :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» حضوری و غیر حضوری :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» لینک نگارش 34 :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» نگارش 55 ابتدایی :: ۱۳٩۱/٥/٩
» تجدیدی اول ودوم :: ۱۳٩۱/٥/٩
» هلپر سالم :: ۱۳٩۱/٥/۸
» ترک تحصیل :: ۱۳٩۱/٥/٧
» جمع نمرات :: ۱۳٩۱/٥/٧
» حذف تبصره 14 :: ۱۳٩۱/٥/٧
» لیست دبیر متوسطه :: ۱۳٩۱/٥/٦
» نگارش 34 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٥/٥
» نگارش 54 ابتایی :: ۱۳٩۱/٥/٥
» نگارش 92 متوسطه :: ۱۳٩۱/٥/٥
» سناد تحویل پرونده :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» دانلود هلپر مدارس :: ۱۳٩۱/٤/٢۸
» تخلیه پوشه تمپ :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» حذف پایگاه قبلی :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» هلپر راهنمایی و متوسطه :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» مدرسه ناشناخته :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» اتخاب واحد :: ۱۳٩۱/٤/۱۸
» لینگ نگارشها :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» اصلاح سوابق :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» سی دی ذخیره :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» میلاد مهدی :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» فارسی شدن اعداد :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» تبدیل سوابق داس :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» متفرقه پنجم :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» آموزش برنامه :: ۱۳٩۱/٤/۱۱
» نگارش 331 راهنمایی :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» بسته شدن برنامه :: ۱۳٩۱/٤/٩
» ثبت نام قبولی :: ۱۳٩۱/٤/٧
» آخرین نگارش های مقاطع :: ۱۳٩۱/٤/٤
» اصلاحیه هدایت تحصیلی :: ۱۳٩۱/٤/٤
» نگارش 91 دبیرستان :: ۱۳٩۱/٤/٤
» نگارش 52 ابتدایی :: ۱۳٩۱/٤/٤
» متن تصویر :: ۱۳٩۱/٤/٤
» ثبت نام قبولی :: ۱۳٩۱/٤/۳
» یکسان بودن شماره ملی :: ۱۳٩۱/٤/۳
» انتقال گروهی :: ۱۳٩۱/٤/۳
» سوابق انتقال آمده :: ۱۳٩۱/٤/٢
» فرم (ب) :: ۱۳٩۱/٤/٢
» مشکل توصیه نامه :: ۱۳٩۱/٤/۱
» قطعی تلفن :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» مشکل فونت :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» رئیس و کارشناس سنجش :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» فرمول محاسبه سالانه :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» نگارش 32 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» ثبت نام میان پایه :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» نگارش 511 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» معاف ورزش :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» چاپ کارنامه :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» بازگرداندن نگارش :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» ولادت علی (ع) :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» ۱۳٩۱/۳/۱۳ :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» معاون اجرایی :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» تکماده :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» نگارش 5 و 311 :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» سریال شناسنامه :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» ثبت نام سناد :: ۱۳٩۱/۳/٧
» کارت ملی پدرو مادر :: ۱۳٩۱/۳/٥
» تذکر 910302 :: ۱۳٩۱/۳/٢
» نگارش 3 راهنمایی :: ۱۳٩۱/۳/٢
» ترک تحصیل سناد :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
» دفترامتحانات :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» نگارش89 :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» لیست های اشتباه :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» تعداد بکاپ :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» بکاپ :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» روز مادر :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» پیام خطا :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» صحافی دفاتر :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» نگارش 88 :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» تک ماده :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» رفع خطای25 :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» خطای29 :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» خطای25 :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» نگارش28 :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» شرکت پژوهش :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» نگارش87 :: ۱۳٩۱/٢/٤
» دفتر اندیکاتور :: ۱۳٩۱/٢/٢
» ساخت وبلاگ :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» پاسخ910129 :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» نگارش86 :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» سریال شناسنامه :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» نگارش270 :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» پدرم910122 :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» پاسخ34 :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» ویروس :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» پاسخ 910115 :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» کد ناشناخته :: ۱۳٩۱/۱/۸
» نگارش 48 ابتدایی :: ۱۳٩۱/۱/٥
» نوروز مبارک :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» ذخیره یا ارسال :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» هـاردهای اکستـرنـال :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» نگارش84 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» داستان :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» تذکر :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» نود32 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» نگارش 83 دبیرستان :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» دریافت :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» ارسال نتایج :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» نگارش 47 :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» مدرسه ناشناخته :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» کمبود :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» موبایل :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» همکاران ابتدایی :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» نگارش راهنمایی 244 :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» انتظار :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» نگارش 241 راهنمایی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» نگارش دانا :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» نگارش ابتدایی 45 :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» رحلت پیامبر :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» انتظار :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٢ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» نگارش چهارم و پنجم :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» برگشت اطلاعات :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» ۱۳٩٠/٩/۱۳ :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» نگارش دبیرستان :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» کمبود فضا :: ۱۳٩٠/٩/٦
» نگارش 44 :: ۱۳٩٠/٩/٤
» ذخیره :: ۱۳٩٠/٩/٤
» نصب توصیفی :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» ذخیره :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» تعویض ویندوز :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» اشکال ذخیره سازی :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» نگارش 43 :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» جواب :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» نگارش 42 :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» نگارش42 :: ۱۳٩٠/٧/٢۸
» ۱۳٩٠/٧/٢٧ :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» هلپر :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
» نگارش جدید :: ۱۳٩٠/٧/۸
» شروع سال 90-91 :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» تبریک عید فطر :: ۱۳٩٠/٦/٤
» رمضان :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» ولادت امام عصر :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» اشکال :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» علی(ع) :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» نگارش جدید :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» معلم :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» پشتیبان :: ۱۳٩٠/٢/٧
» پااسخ :: ۱۳٩٠/٢/٧
» پاسخ :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» نوروز :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» عید :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» پاسخ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» دهه فجر :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» پاسخ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» ارسال اطلاعات :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» ارسال اطلاعات :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» ناتمام :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» آغاز ماه :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» تذکر :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» پاسخ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» پاسخ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» تذکر مهم :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» اشکال :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» کارهای زیبا :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» نگارش6/3 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» نگارش 3.5 :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» معرفی :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
احمد خرازی
در سال 59 با سمت امور تربیتی وارد آموزش و پرورش شدم . در دبستان های پورجوادی - قاسم همدانی - چنگیزپور - داود مجیدی - شهدای 7 تیر - شهید صدوقی در مدارس راهنمایی رازی اندیشه شاهد رشد نیکان و در دبیرستان های سروش شاهد - شریعتی - رشد خدمت کرده ام 2 سال مسئول مقطع ابتدایی بودم (64) 5 سال مدیر مجتمع شریعتی و 3 سال مدیر کانون شریعتی بوده ام.
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :