نگارش 32 راهنمایی

نگارش جدید رهنمایی

موارد اصلاحیه در نگارش 3.2.0.0

در این نگارش  موضوعات زیر اصلاح و یا اضافه شده است :

الف – نحوه سر راست کردن نمرات میانگین نوبت اول و میانگین نوبت دوم و میانگین شهریور ماه و میانگین دی ماه پس از مشورت با دفتر آموزش راهنمایی و بر طبق نظر صریح مدیریت این دفتر بصورت زیر اصلاح گردیده است : تمامی نمرات میانگینی که رقم اعشار دارند به سمت بالا و فقط به عدد یک گرد شده اند . یعنی در این نگارش کلیه نمرات میانگین با ارقام اعشار 0.25 و یا 0.5 و یا 0.75 حذف گردیده و همگی به عدد بالای خود سرراست شده اند (مثلا نمره 16.23 تبدیل به 17 شده است ).اگر در حالتی معلم محترمی از سرراست کردن به سمت بالا رضایت نداشته و قصد سر راست کردن نمره به سمت پایین را دارد در سیستم تمهیدات لازم برای این کار پیش بینی شده است که میتواند ضمن تماس با مسئول سیستم در منطقه راهنمایی لازم را اخذ نماید .

ب – در پی سئوالات مکرر از دفتر آموزش راهنمایی مبنی بر این که کاربران از کدام کارنامه سیستم استفاده نمایند نظز دفتر آموزش راهنمایی در حال حاضر توصیه به استفاده از کارنامه با ضریب میباشد.

ج – اشکالی در نحوه استخراج نمرات دی ماه جهت صدور برگ توصیه نامه تحصیلی در مدارس متفرقه گزارش شده بود که اصلاح گردید

د – جهت تصحیح اشکالی که در برخی از فرم های سیستم در زمینه درج معدل ها بصورت حروفی وجود داشت که باعث شده بود تا معدل حروفی 0.01 با معدل عددی اختلاف داشته باشد کاربران گرامی لازم است تا پس از دریافت نگارش یک بار عملیات بروزآوری پایگاه سیستم را انجام دهند .

ه – چون در برخی فرم های خروجی سیستم درج نام مسئول سنجش و همچنین رئیس منطقه الزامی است لذا در این نگارش مشخص کردن  این دو نفر مسئول در بخش سازماندهی مدرسه الزامی گشته است .

/ 0 نظر / 31 بازدید