شروع سال 90-91

برای شروع سال تحصیلی جدید

نگارش 4 را نصب کنید

سال 88-89 را ببندید

اگر نتیجه ناتمام داشته باشید سال بسته نمی شود.

می توانید دانش آموزان ناتمام را انتقال دهید

و بعد سال را ببندید

قبل از بستن سال حتما ذخیره بردارید

خرازی   21/6/90

/ 0 نظر / 17 بازدید