تذکر مهم

مدارسی که می خواهند لیست اموزگار برای توصیفی پرینت بگیرند

دقت کنند که حتما نگارش آنها 3.6.0.0 باشد در غیر این صورت

1 - فرم تربیتی چاپ نمی شود

2 - فرم درسها بدون عناوین جزئی چاپ می شود.

اموزگاران دقت کنند که جمع بندی راهم (به صورت منطقی) وارد کنند.

مسئولین ثبت نمرات دقت کنند که جمع بندی در لیست اموزگار در آخر درسها است

ولی در برنامه ، جمع بندی در ابتدای درسها قرار دارد . 

باتشکر خرازی

/ 0 نظر / 11 بازدید