چاپ لیست دبیر دوره راهنمایی

دستورالعمل چاپ لیست دبیر دوره راهنمایی

از منوی چاپ لیست کلاس گزینه چاپ فرم های لیست کلاس را انتخاب کنید

گزینه پایه اول و گزینه "لیست با نمره" را انتخاب کنید

درس های  اولین کلاس  را که همه دانش آموزان این درس ها نوبت دوم قبول شده اند را تیک بزنید

گزینه "لیست نمرات نوبت دوم " را برای درس هایی که همه دانش آموزان این درس در نوبت دوم قبول شده اند انتخاب کنید و "تایید و چاپ لیست" را کلیک کنید و ریز نمرات درس های مشاهده شده را چاپ کنید

و برای درس هایی که دانش آموزان آن درس ها در نوبت دوم قبول نشده اند

گزینه "لیست نمرات مرداد ، شهریور ، مهر یا دی" را با توجه به وجود نمره برای دانش آموز در این نوبت ها انتخاب کنید و "تایید و چاپ لیست" را کلیک کنید

(برای هر درس فقط یک لیست (نوبت دوم ، مرداد ، شهریور ، مهر یا دی) چاپ شود و نیازی به چاپ و صحافی لیست های اضافی نیست

همین کار را برای کلاس های بعدی و کلاس های پایه های بعدی انجام دهید

لیست ها را از کم به زیاد روی هم قرار دهید (قرآن ، دینی تا آخر طبق کارنامه)

از منوی چاپ لیست کلاس گزینه چاپ فرم های لیست کلاس را انتخاب کنید

گزینه همه پایه ها گزینه لیست درس انضباط گزینه لیست با نمره و گزینه لیست نمرات نوبت دوم را انتخاب کنید

همه کلاسهای همه پایه ها را تیک بزنید و "تایید و چاپ لیست" را کلیک کنید

لیست های  انضباط مشاهده شده را چاپ کنید و آن ها را در انتهای همه لیست ها قرار دهید

قبل از صحافی دفاتر مهر و امضای برگه ها را تکمیل و کنترل کنید

/ 0 نظر / 9 بازدید