ارسال اطلاعات

مدارس محترم ابتدایی

باید تا شنبه ٩ / ١١ از برنامه کمی خود

به منطقه ارسال اطلاعات کنند

قبل از فرستادن دیسکت از طریق

 My computer یا   explorer

از وجود فایلها در دیسکت مطمئن شوید

توصیفی را هم برای اطمینان از طریق اینترنت ٢ بار ارسال کنید

اگر مشکلی در ارسال دارید تماس بگیرید

خرازی

/ 0 نظر / 8 بازدید