# ناتمام_ممنوع

کارنامه ناتمام ممنوع

باسلام  درقسمت گزارش انسداددفترنتایج ارزشیابی تحصیلی ابتدایی  آمارموجودباآماردفترامتحانات وچاپ لیست معلم مغایرت دارد یعنی دفترامتحانات وچاپ لیست معلم دریک کلاس برابراست  اماگزارش انسدادباآنهامغایرت دارد. راه ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 344 بازدید